2 (в градусах х + 3) 2 (в градусах х) = 112

2(в степени x+3) -2(в степени x)=112

  • 2^{x+3}-2^x=1122^xcdot2^3-2^x=1128cdot2^x-2^x=1127cdot2^x=1122^x=16x=4

  • 2 в степени х * 2 в кубе - 2 в степени х = 112, 2 в степени х * (2 в кубе - 1)=112, 2 в степени х * 7 = 112, 2 в степени х = 16, 2 в степени х = 2 в степени 4, х=4