С2Н2-С2Н4-С2Н5ОН-С2Н4-СО

С2Н2-С2Н4-С2Н5ОН-С2Н4-СО

  • C2H2+H2=C2H4
    C2H4+H2O= C2H5OH
    C2H5OH+0,5O2= H3C-COH +H2O